لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که
خداوند متعال تقدیر کرده است،
خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت
و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

طبقه بندی موضوعی
۲۴
خرداد

 

۱۱
تیر

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۱۱
تیر

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۱۱
تیر

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۱۱
تیر

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۱۱
تیر

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۱۷
شهریور

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۱۶
شهریور

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۲۳
ارديبهشت

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۲۳
ارديبهشت

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۰۶
ارديبهشت

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...