لبیک : طراحی پوسترهای فرهنگی مذهبی

نهضت خمینی


... از طرح های سالهای قبل ...

(نگاهی به گذشته)

برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر ضربه بزنید. "

هنر


... از طرح های سالهای قبل ...

(نگاهی به گذشته)

برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر ضربه بزنید. "

لبیک یا حسین


... به سفارش یکی از برادران عزیز ...

برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر ضربه بزنید. "

سجده بر تربت


برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر ضربه بزنید. "

شهید اکبر شهریاری


شهید بیضایی


برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصاویر ضربه بزنید. "

.......................................................

به تقلید از طرح " آتلیه 3 در 4 "