تصاوير منتخب

  • لبیک یا خامنه ای

   لبیک یا خامنه ای


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • یا علی اکبر

   یا علی اکبر


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • پرهیزکاری

   پرهیزکاری


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • سرداران کربلا

   سرداران کربلا


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   ... از طرح های قدیمی ...

   «سال قبل طراحی کردم»

  • مبعث

   مبعث


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • میثاق طلبگی

   میثاق طلبگی


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • شهید تورجی زاده

   شهید تورجی زاده


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • سوم خرداد

   سوم خرداد


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • رحلت امام 2

   رحلت امام


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   ... از طرح های قدیمی ...

   «سال قبل طراحی کردم»

  • رحلت امام 1

   رحلت امام


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   ... از طرح های قدیمی ...

   «دو سال قبل طراحی کردم»